Vaše spokojenost je naším úspěchem

Volejte a pište zdarma Po-Pá, 8-17h

800 701 100 info@alvareal.cz

Z oblasti dražební činnosti

Jaké jsou výhody prodeje majetku prostřednictvím dražby?

  • dosažení maximální výnosnosti díky tomu, že vlastnictví k předmětu dražby nabývá ten z účastníků dražby, který během licitace nabídne nejvyšší cenu
  • možnost zvýšení ceny je přímo úměrná množství účastníků dražby
  • rychlost celého procesu, zejména v případě dražeb nedobrovolných, kdy není třeba čekat na to, až se Váš případ dostane na řadu u soudu, což v současné době může trvat i několik let
  • náklady veřejné dražby jsou hrazeny z jejího výtěžku, v případě zmařené veřejné dražby pak z dražební jistiny či dalších financí vydražitele, který veřejnou dražbu zmařil
  • provádění dražeb dobrovolných je možné i ve spolupráci s naší kanceláří ALVA REAL
  • praktické informace a rady ohledně dražby a jejího průběhu najdete na našem blogu

Jaké jsou náklady veřejné dražby?

Náklady veřejné dražby zahrnují odměnu dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. V případech dobrovolných veřejných dražeb prováděných na návrh správce konkursní podstaty a nedobrovolných veřejných dražeb je maximální výše odměny dražebníka omezena zákonem. Náklady veřejné dražby jsou hrazeny z jejího výtěžku, v případě zmaření dražby vydražitelem jsou připsány k tíži vydražitele, který zmaření dražby způsobil.

Jsou stanoveny nějaké hranice v rámci licitace, ať už se týká vyvolávací ceny, tak i ve výši příhozu?

U dražby dobrovolné si navrhovatel, který je zároveň vlastníkem (likvidátorem, správcem konkursní podstaty) dražené věci, ve smlouvě o provedení dražby sám určí výši vyvolávací ceny (pokud se nejedná o případ dle §23 odst. 7 zákona), jakož i výši příhozu, ba dokonce je i možné smluvně sjednat, že pokud nebude učiněno ani nejnižší podání, je licitátor v průběhu dražby oprávněn toto snížit na navrhovatelem předem stanovenou částku.

U dražby nedobrovolné je vyvolávací cena předmětu dražby stanovena na základě zákonné dikce, kdy zákon v §47 odst. 15 přímo uvádí, že nejnižší podání činí nejméně jednu polovinu odhadu ceny předmětu dražby a na rozdíl od dražby dobrovolné nelze nejnižší podání v průběhu dražby snížit, pokud se nejedná o dražbu nedobrovolnou opakovanou. Výši příhozu i v tomto případě ve smlouvě o provedení dražby určuje navrhovatel.

U obou typů dražby je pak možno ve smlouvě o provedení dražby stanovit možnost snížení minimálního příhozu v průběhu dražby, což je praktické například tehdy, když ve finále dva účastníci dražby učiní stejné podání a je předpoklad, že alespoň jeden z nich by byl ochoten za předmět dražby uhradit cenu vyšší, ovšem ne až o částku, která byla jako příhoz určena původně. Horní hranice při licitaci není nikdy určena ani odhadnutelná dopředu, neboť v souladu se základním principem provádění dražby se může "vyšplhat" na jakoukoliv částku s ohledem na počet účastníků dražby, jejich kupní sílu a zájem o předmět dražby.

Co by se stalo kdyby náklady dražby přesáhly její výnosnost?

Tuto otázku lze ošetřit ve smlouvě o provedení dražby a záleží na dohodě dražebníka a navrhovatele, který z nich v takovém případě ponese náklady, či zda se na nákladech budou podílet dle předem sjednaného koeficientu. Nicméně dobrý dražebník se takovéto situaci snaží předejít už předchozím "zmapováním terénu" poptávky po předmětu dražby již před podpisem smlouvy o provedení dražby a v případě, kdy získá na základě předešlých zkušeností dojem, že by tato situace mohla nastat, potenciálního klienta na to upozorní a nechá na něm, zda bude i nadále chtít dražbu provést. Jiný případ nastává tehdy, jestliže se tato situace stane v důsledku zmaření dražby vydražitelem. Pak náklady takto zmařené dražby nese vydražitel, jež zmaření dražby způsobil.

Jak se postupuje v případě, že dva nebo více naroveň si postavených účastníků dražby učiní stejné nejvyšší podání?

V takovém případě dražebník rozhodne losem, který z těchto účastníků se stává vydražitelem. Způsob losování si upravuje v souladu se zákonem každý dražebník dražebním řádem.

Jak se dovzvím, že se dražba koná?

Stačí jen sledovat úřední desku obce, internetovou centrální adresu, případně www stránky jednotlivých dražebníků. Zde mohou (v některých případech musí) být zveřejněny dražební vyhlášky, z nichž je možno se dozvědět veškeré informace o konkrétní dražbě.

© 2018 ALVA REAL, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM